Nincs termék a bevásárlókosárban.

Szállítás és visszatérítés

 • Szállítással kapcsolatos információk

  A megrendelések teljesítését a Szolgáltató által megbízott Magyar Posta Logisztika (MPL), valamint saját kiszállítóink végzik.

  A szállítást megelőző napon az MPL és áruházunk email-ben tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a következő napon csomagot fog szállítani a részére, illetve megküldi a csomag nyomonkövetéséhez szükséges csomag azonosítót. Az azonosító birtokában egyszerűen ellenőrizheti a csomag kiszállítási állapotát.

  Amennyiben a csomag a Megrendelő hibájából visszaküldésre kerül a Szolgáltatóhoz, a felmerülő költségek a Megrendelőt terhelik. A költségek pedig: 2000.- Ft szállítási és visszaszállítási költség. Ezt a pluszköltséget a Szolgáltató a Megrendelő következő rendeléséhez számolja hozzá. Ezen szabály érvényes a 20.000.- Ft feletti rendelőkre is.

  A megrendelt termékek, illetve kiszállításra átadott csomagok szállítási költségei az értékük alapján kerülnek megállapításra.

  Ezek a következőképpen alakulnak:

  -          A szállítási költség 0 Ft és 20.000 Ft között 2000 Ft.

  -          A szállítási költség 20.000 Ft felett ingyenes.

  A szállítási költség tartalmazza a csomagolási és szállítási díjat is! Futárszolgálattal történő szállítás esetén kérjük, átvételkor minden esetben saját kezűleg ellenőrizze tételesen a rendelt termék sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni. Kérjük, észrevételéről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk!

  Amennyiben a rendelés összege meghaladja a 20.000 Ft-ot és ez alapján a megrendelő ingyenes szállításra jogosult, ám a kézbesítést követően bizonyos termékek megvásárlásától eláll és azok árának visszatérítését kéri az eladótól, akkor az eladó jogosult a visszafizetendő összeget a mindenkori szállítási költség díjával csökkenteni, amennyiben a fennmaradó rendelési összeg nem éri el a 20.000 Ft-os, ingyenes kiszállítási limitet.

  A megrendelt termékek, amennyiben hétköznaponként 15 óráig beérkezett rendelési igények esetén, várhatóan a megrendelést követő 2-3. munkanapon kerülnek kiszállításra. Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem szerepel raktáron, abban az esetben a Felhasználót értesítjük a beszerzés és szállítás várható időpontjáról. Több termék együttes megrendelése esetén a Szolgáltató jogosult a termékeket külön-külön is szállítani, de ezért a Felhasználónak nem számíthat fel külön költségeket. A Szolgáltatónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés a Felhasználót a Szolgáltatónál felmerült okból előállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az előre egyeztetett időpontban a Felhasználó felelőssége az, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon és átvegye a csomagot.

  Szállítani csak Magyarország területén áll módunkban.

 •  Elállási jog ismertetése

  Elállás joga : A „45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” című kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Használt terméket nem áll módunkban visszavenni!

  A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a vásárláskor kifizetett szállítási költséggel együtt a Felhasználó részére, amennyiben a Felhasználó visszajuttatta a terméket a Szolgáltató címére ez idő alatt.

  Elállási jog gyakorlásának menete

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

  A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

  A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozatmintát vagy mellékelheti a termékhez kapott számlát. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  Minden esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefonon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. De a Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi károk megtérítését. Használt terméket nem áll módunkban visszavenni!

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

  Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

  Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 • Minőségi kifogások, jogérvényesítési lehetőségek

  Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói és minőségi kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  -          Név: Prémium - Deluxe Fodrászkellék Kft. 

  -          Levelezési cím: 4031 Debrecen, Gohér utca 29. TT. 12., Magyarország

  -          Telefonszám: +36 30 459 2993

  -          E-mail cím: info@deluxefodraszkellek.hu

  A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig megőriz a panaszra tett érdemi válaszával együtt.

  A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

  -          Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

  -          Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19., Magyarország

  -          Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.

  -          Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753

  -          E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu

  Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

  -          Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

  -          Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. , Magyarország

  -          Telefonszáma: +36 52 500-749

  -          Fax száma: +36 52 500-720

  E-mail cím: info@hbkik.hu
Close